Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Vỏ xe nâng Bridgestone, vỏ xe nâng PIO, vỏ xe nâng Solitech, vỏ xe nâng BKT, vỏ xe nâng Nexen, vỏ xe nâng Solideal, vỏ xe nâng Deestone, vỏ xe nâng Lixin, vỏ xe nâng Aichi, vỏ xe nâng Dunlop,

Vỏ xe nâng Bridgestone, vỏ xe nâng PIO, vỏ xe nâng Solitech, vỏ xe nâng BKT, vỏ xe nâng Nexen, vỏ xe nâng Solideal, vỏ xe nâng Deestone, vỏ xe nâng Lixin, vỏ xe nâng Aichi, vỏ xe nâng Dunlop,

Hotline: 0909 718 459 – Ms. Ngân

VỎ XE NÂNG BRIDGESTONE – NHẬT BẢN:

-         Vỏ xe nâng Bridgestone 5.00-8
-         Vỏ xe nâng Bridgestone 6.00-9
-         Vỏ xe nâng Bridgestone 6.50-10
-         Vỏ xe nâng Bridgestone 7.00-12
-         Vỏ xe nâng Bridgestone 18x7-8
-         Vỏ xe nâng Bridgestone 21x8-9
-         Vỏ xe nâng Bridgestone 550-15
-         Vỏ xe nâng Bridgestone 6.00-15
-         Vỏ xe nâng Bridgestone 8.25-15
-         Vỏ xe nâng Bridgestone 3.00-15
-         Vỏ xe nâng Bridgestone 10.00-20

VỎ XE NÂNG AICHI – NHẬT BẢN:

-         Vỏ xe nâng Aichi 5.00-8
-         Vỏ xe nâng Aichi 6.00-9
-         Vỏ xe nâng Aichi 6.50-10
-         Vỏ xe nâng Aichi 7.00-12
-         Vỏ xe nâng Aichi 16x6-8
-         Vỏ xe nâng Aichi 18x7-8
-         Vỏ xe nâng Aichi 21x8-9
-         Vỏ xe nâng Aichi 28x9-15
-         Vỏ xe nâng Aichi 700-15

VỎ XE NÂNG PIO – THÁI LAN:

-         Vỏ xe nâng Pio 5.00-8
-         Vỏ xe nâng Pio 6.00-9
-         Vỏ xe nâng Pio 6.50-10
-         Vỏ xe nâng Pio 7.00-12
-         Vỏ xe nâng Pio 16x6-8
-         Vỏ xe nâng Pio 18x7-8
-         Vỏ xe nâng Pio 21x8-9
-         Vỏ xe nâng Pio 23x9-10
-         Vỏ xe nâng Pio 2.00/50-10
-         Vỏ xe nâng Pio 23x8.5-12
-         Vỏ xe nâng Pio 550-15
-         Vỏ xe nâng Pio 250-15
-         Vỏ xe nâng Pio 700-15
-         Vỏ xe nâng Pio 28x9-15
-         Vỏ xe nâng Pio 8.25-15
-         Vỏ xe nâng Pio 300-15

VỎ XE NÂNG SOLITECH – THÁI LAN:

-         Vỏ xe nâng Solitech 5.00-8
-         Vỏ xe nâng Solitech 6.00-9
-         Vỏ xe nâng Solitech 6.50-10
-         Vỏ xe nâng Solitech 7.00-12
-         Vỏ xe nâng Solitech 18x7-8
-         Vỏ xe nâng Solitech 21x8-9
-         Vỏ xe nâng Solitech 23x9-10
-         Vỏ xe nâng Solitech 550-15
-         Vỏ xe nâng Solitech 28x9-15
-         Vỏ xe nâng Solitech 8.25-15

VỎ XE NÂNG MICHIO – THÁI LAN:

-         Vỏ xe nâng Michio 5.00-8
-         Vỏ xe nâng Michio 6.00-9
-         Vỏ xe nâng Michio 6.50-10
-         Vỏ xe nâng Michio 7.00-12
-         Vỏ xe nâng Michio 700-15
-         Vỏ xe nâng Michio 28x9-15
-         Vỏ xe nâng Michio 8.25-15

VỎ XE NÂNG THE PRO – THÁI LAN:

-         Vỏ xe nâng The Pro 5.00-8
-         Vỏ xe nâng The Pro 6.00-9
-         Vỏ xe nâng The Pro 6.50-10
-         Vỏ xe nâng The Pro 7.00-12
-         Vỏ xe nâng The Pro 16x6-8
-         Vỏ xe nâng The Pro 18x7-8
-         Vỏ xe nâng The Pro 21x8-9
-         Vỏ xe nâng The Pro 23x9-10
-         Vỏ xe nâng The Pro 550-15
-         Vỏ xe nâng The Pro 28x9-15
-         Vỏ xe nâng The Pro 8.25-15
-         Vỏ xe nâng The Pro 300-15
-         Vỏ xe nâng The Pro 750-16

VỎ XE NÂNG TOKAI – THÁI LAN:

-         Vỏ xe nâng Tokai 5.00-8
-         Vỏ xe nâng Tokai 6.00-9
-         Vỏ xe nâng Tokai 6.50-10
-         Vỏ xe nâng Tokai 7.00-12
-         Vỏ xe nâng Tokai 16x6-8
-         Vỏ xe nâng Tokai 18x7-8
-         Vỏ xe nâng Tokai 21x8-9
-         Vỏ xe nâng Tokai 700-15
-         Vỏ xe nâng Tokai 28x9-15

VỎ XE NÂNG BKT – ẤN ĐỘ:

-         Vỏ xe nâng BKT 5.00-8
-         Vỏ xe nâng BKT 6.00-9
-         Vỏ xe nâng BKT 4 ½-8
-         Vỏ xe nâng BKT 6.50-10
-         Vỏ xe nâng BKT 7.00-12
-         Vỏ xe nâng BKT 16x6-8
-         Vỏ xe nâng BKT 18x7-8
-         Vỏ xe nâng BKT 28x9-15

VỎ XE NÂNG ORNET – ẤN ĐỘ:

-         Vỏ xe nâng Ornet 6.00-9
-         Vỏ xe nâng Ornet 7.00-12
-         Vỏ xe nâng Ornet 21x8-9
-         Vỏ xe nâng Ornet 28x9-15
-         Vỏ xe nâng Ornet 9.00-20
-         Vỏ xe nâng Ornet 10.00-20

VỎ XE NÂNG NEXEN – HÀN QUỐC:

-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 4.00-8
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 5.00-8
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 6.00-9
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 15x4 ½ - 8
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 6.50-10
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 7.00-12
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 16x6-8
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 18x7-8
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 21x8-9
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 23x9-10
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 16x6x10 ½
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 23x10-12
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 21x7-15
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 600-15
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 700-15
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 28x9-15
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 8.25-15
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 300-15
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 750-16
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 10.00-20
-         Vỏ lốp xe nâng Nexen 12.00-20

VỎ XE NÂNG SOLIDEAL – SRILANKA:

-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 4.00-8
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 5.00-8
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 6.00-9
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 6.50-10
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 7.00-12
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 18x7-8
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 23x9-10
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 2.00/50-10
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 23x8.5-12
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 23x10-12
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 250-15
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 700-15
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 28x9-15
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 8.25-15
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 300-15
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 750-16
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 9.00-20
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 8.25-20
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 11.00-20
-         Vỏ lốp xe nâng Solideal 12.00-20

VỎ XE NÂNG GLOBER START – SRILANKA:

-         Vỏ xe nâng Glober Start 6.00-9
-         Vỏ xe nâng Glober Start 6.50-10
-         Vỏ xe nâng Glober Start 7.00-12
-         Vỏ xe nâng Glober Start 16x6-8
-         Vỏ xe nâng Glober Start 250-15
-         Vỏ xe nâng Glober Start 700-15
-         Vỏ xe nâng Glober Start 28x9-15
-         Vỏ xe nâng Glober Start 300-15

VỎ XE NÂNG BERGOUNAN – SRILANKA:

-         Vỏ xe nâng Bergounan 6.00-9
-         Vỏ xe nâng Bergounan 6.50-10
-         Vỏ xe nâng Bergounan 7.00-12
-         Vỏ xe nâng Bergounan 23x9-10
-         Vỏ xe nâng Bergounan 250-15
-         Vỏ xe nâng Bergounan 28x9-15
-         Vỏ xe nâng Bergounan 8.25-15
-         Vỏ xe nâng Bergounan 9.00-20

VỎ XE NÂNG LIXIN – ĐÀI LOAN:

-         Vỏ xe nâng Lixin 5.00-8
-         Vỏ xe nâng Lixin 6.00-9
-         Vỏ xe nâng Lixin 6.50-10
-         Vỏ xe nâng Lixin 7.00-12
-         Vỏ xe nâng Lixin 18x7-8
-         Vỏ xe nâng Lixin 21x8-9
-         Vỏ xe nâng Lixin 600-15
-         Vỏ xe nâng Lixin 28x9-15
-         Vỏ xe nâng Lixin 8.25-15
-         Vỏ xe nâng Lixin 300-15
-         Vỏ xe nâng Lixin 750-16
-         Vỏ xe nâng Lixin 11.00-20

VỎ XE NÂNG CASUMINA – VIỆT NAM:

-         Vỏ xe nâng Casumina 5.00-8
-         Vỏ xe nâng Casumina 6.00-9
-         Vỏ xe nâng Casumina 6.50-10
-         Vỏ xe nâng Casumina 7.00-12
-         Vỏ xe nâng Casumina 28x9-15
-         Vỏ xe nâng Casumina 8.25-15


Liên hệ mua hàng:
Ms. Ngân: 0909 718 459 – 08 3883 1975
Skype – Yahoo: kd01sutech
Công Ty TNHH Sutech Việt Nam
Đc: Hẻm 120 Trường Chinh (Mặt tiền đường Song Hành), P. Tân Hưng Thuận, Q.12, HCM.
Tel: 08 3883 1975 – Fax: 08 3883 1978
Liên kết tham khảo:


Vỏ xe xúc 16/70-20 = 405/70-20 = 17.5/65-20 = 400/70-20

VỎ XE XÚC LẬT 16/70-20 = 405/70-20 = 17.5/65-20 = 400/70-20 Các loại vỏ xe xúc lật 16/70-20 = 450/70-20 = 17.5/65-20 = 400/70-20 : ...